Quan điểm hợp tác, bán hàng, thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến